Risitë në Programin e Ri të Pagave

  • Avancim dhe ndryshim radikal i versionit të kaluar
  • Llogarit pagën nga Neto në Bruto direkt në ListePagese
  • Eksporton te gjitha raportet ne formatin Excel

kliko këtu


Ju lutemi, na shkruani në info@boshti.com

Paga Bruto (lek)
mënyra e llogaritjes

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 C =
pb ...Paga Bruto -     Tatimi
deri në 30,000 -   x 0% -
30,001 - 130,000 -   x 13% -
mbi 130,000 -   x 23% -
t ...Totali i tatimit -
pk1 ...Paga për llog. e kontrib. shënd. -
pk2 ...Paga për llog. e kontrib. shoq. -
k1 = pk1 * 1.7% ...Shëndet. Punonjësi -
k2 = pk2 * 9.5% ...Shoqërore Punonj. -
k3 = pk1 * 1.7% ...Shëndet. Punëdh. -
k4 = pk2 * 15%  ...Shoqërore Punëdh. -
pn = pb - t - k1 - k2 ...Paga Neto -